Kum ba Jah
Nigariansk folkemelodi

Kum ba yah, my Lord,
Kum ba Jah.
Kum ba yah, my Lord,
Kum ba Jah.
Kum ba yah, my Lord,
Kum ba Jah.
O Lord, Kum ba Jah.

Someone's crying, Lord,
Kum ba Jah.
Someone's crying, Lord,
Kum ba Jah.
Someone's crying, Lord,
Kum ba Jah.
O Lord, Kum ba Jah.

Someone's singing, Lord,
Kum ba Jah.
Someone's singing, Lord,
Kum ba Jah.
Someone's singing, Lord,
Kum ba Jah.
O Lord, Kum ba Jah.

Somone's praying, Lord,
Kum ba Jah.
Someone's praying, Lord,
Kum ba Jah.
Someone's praying, Lord,
Kum ba Jah.
O Lord, Kum ba Jah.